fbpx

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů
Marek Jerga, Gustava Klimenta 708/7, 736 01 Havířov, IČ: 64149871, fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajů (dále jen „klient“ nebo „zákazník“).

3. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je klient správci poskytl v souvislosti s kontaktováním správce, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, zejména z důvodu dodání služeb požadovaných klientem.

Jedná se o adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta: jméno a příjmení fyzické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a fotografie nebo audiovizuální dílo jehož obsahem je identifikace klienta.

Jiné osobní údaje nejsou zpracovávány.

4. Účel zpracování osobních údajů
Jednání o smluvním vztahu, plnění zákonných povinností ze strany správce (archivace, účetnictví apod.) a ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob.

Osobní údaje poskytnuté klientem nejsou poskytovány k žádnému dalšímu zpracování třetím stranám.

5. Zveřejnění správcem pořízených fotografií nebo audiovizuálního díla za účelem propagace činnosti správce
Na uvedené účely se souhlas s tímto prohlášením GDPR nevztahuje. Pro užití fotografií nebo audiovizuálního díla, pořízeného správcem a jehož obsahem je klient a dotčené osoby, za účelem propagace a jejich zveřejnění si správce vyžádá zvláštní souhlas klienta.

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce sám. Správu provádí prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

7. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které klient správci poskytl budou uchovávány po dobu 1 roku počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Některé osobní údaje mohou být uchovávány déle, maximálně však po dobu stanovenou zákonem.

Fotografie nebo audiovizuální díla, jehož obsahem je klient a dotčené osoby, na něž se vztahují autorská a majetková práva správce budou uchovávány po dobu neurčitou. Tyto záznamy budou archivovány a užívány správcem pro účely vyplývající z umělecké činnosti správce a nebudou zpracovávány žádným dalším způsobem, který by mohl být použit k odhalení citlivých údajů o fyzických osobách zachycených na těchto záznamech.

Zveřejnění pořízených fotografií nebo audiovizuální díla, jehož obsahem je klient, za předchozího souhlasu klienta trvá po dobu neurčitou.

8. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce klienta na jeho žádost o právu na přístup k osobním údajům a k informacím o účelu zpracování osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost klienta shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti klienta na odstranění závadného stavu, má klient právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Uvedený postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

NAHRÁVÁM