fbpx

obchodní podmínky

Marek Jerga, Moskevská 24a/1440, Havířov, 73601, IČ: 64149871, zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova (dále jen „Fotograf“) a zákazník, jehož údaje budou uvedené v objednávce focení (dále jen „Zákazník“) uzavírají mezi sebou tyto podmínky focení (dále jen „Obchodní podmínky“).

OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

Objednání fotografických prací je možné prostřednictvím formulářů na webové stránce www.jerga.cz, emailem, prostřednictvím sociálních sítí, telefonicky nebo osobně.

Rozsah a žánr focení, počet dodaných fotografií, termín a místo focení a cena za focení je obsahem Smlouvy o vytvoření autorského díla – fotografie (dále jen „Smlouva“). Smlouva může být uzavřena písemně, elektronicky nebo ústně.

VYTVOŘENÍ FOTOGRAFIE

Fotograf se zavazuje pro Zákazníka vytvořit fotografie v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.

Fotograf a Zákazník se dohodli, že pokud tomu nebudou bránit klimatické podmínky, nebo nepředvídatelná technická porucha na zařízeních Fotografa nebo jiné okolnosti, focení proběhne v termínu, době a místě uvedeném ve Smlouvě.

DOBA DODÁNÍ FOTOGRAFIE

Fotograf se zavazuje dodat Zákazníkovi fotografie v termínu, uvedeném ve Smlouvě, nejdříve ale po uhrazení celkové ceny za focení.

UŽITÍ A PRÁVA K FOTOGRAFIÍM

Fotograf uděluje Zákazníkovi nevýhradní trvalou licenci na všechny dodané fotografie.

Zákazník, pokud ve Smlouvě neprojeví nesouhlas, souhlasí s užitím všech fotografií Fotografem pro účely prezentace práce Fotografa na internetu, v tištěných médiích, na výstavách a dalších místech sloužící k prezentaci práce Fotografa a dále pro studijní účely pořádané Fotografem.

Zákazník nesmí fotografie vydávat za vlastní autorské dílo.

ZÁRUKA NA TVORBU FOTOGRAFIE

Zákazník je seznámen se znalostmi, zkušenostmi, estetickým a výtvarným cítěním Fotografa a nebude klást na Fotografa požadavky, které jsou v rozporu s těmito vlastnostmi. Fotograf pro vytvoření autorského díla použije všechny své schopnosti a zkušenosti.

Fotograf neručí za dodržení zadání Zákazníka v případě špatných klimatických podmínek, nevhodných podmínek pro tvorbu fotografie nebo jiných překážek, které Fotografovi nedovoluji tvorbu fotografie podle zadání Zákazníka.

ZÁVĚR

Způsob zpracovávaní osobních údajů Zákazníka a zúčastněných osob je popsán v Prohlášení o zpracovávaní osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, a osobní údaje zúčastněných osob, uvádět správně a pravdivě.

Fotograf je oprávněn k vykonávaní služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Objednávka a Smlouva mezi Zákazníkem a Fotografem je archivována za účelem jejího plnění.

Obchodní podmínky jsou platné dnem uzavření Smlouvy se Zákazníkem.